2016 ඔක්තෝබර් – නොවැම්බර්

February 8, 2016
ඔක් - නොවැ

විමර්ශන – 2016 ඔක්තෝබර් – නොවැම්බර්

විමර්ශන – 2016 ඔක්තෝබර් – නොවැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.