සෝවියට් බලයේ වැඩීම

November 13, 2018
Supporters of the Greek Communist Party shout slogans during an election campaign rally in Athens May 2, 2012. Greece will call a snap election for May 6. REUTERS/John Kolesidis

සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය

අඩංගුව අ.   සමාජවාදී ක්‍රමය විසින් දෙන ලද දායකත්වය ආ. කොමියුනිස්ට් ක්‍රමයේ පහළ අවධිය වන සමාජවාදය […]