සොබාදහමේ දයලෙක්තිකය

December 19, 2018
تأثير تغيرات المناخ الإقليمي على صحة الإنسان

මාක්ස්වාදී දර්ශනය හා සොබා දහම

       1844 දී පළ කෙරුණු මාක්ස්ගේ මුල් කාලීන රචනාවක් වූ “ආර්ථික හා දාර්ශනික අත්පිටපත්” – […]