සැබෑ ඉතිහාසය සොයා.

January 24, 2019

සැබෑ ඉතිහාසය සොයා…

සුනිල් එදිරිසිංහයන් ගයන ජනපි‍්‍රය ගීතයක මුල් පද කිහිපය මෙසේ වේ. මේ තරම් සියුමැලිද කළු ගල් සිතන්නටවත් බැරි […]