සාර සංග්‍රහවාදය

February 24, 2020

සාවද්‍ය පරාවර්තනයේ හේතු

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 14         මානව සමාජයේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගමනයට විශාල වශයෙන් බාධාකරන කරුණක් […]