සාරසංග්‍රහවාදය

January 22, 2019
rsz_this-is-why-some-people-believe-the-world-is-flat-according-to-an-astronomer

සාවද්‍ය පරාවර්තනයේ හේතු

ලෝකය සහ සමාජය නිවැරදිව ‌තේරුම් ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? නව සමාජයේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගමනයට විශාල වශයෙන් බාධා කරන […]