සයිප්‍රසය හා සුඩානය

February 17, 2017

සයිප්‍රසය හා සුඩානය

උන්ගේ සාමයේ උදාහරණ දෙකක් නියමුවා ප්‍රකාශනයකි