සමාජ විප්ලවය යනු කුමක්ද?

November 14, 2018

සමාජ විප්ලවය යනු කුමක්ද?

සමාජ විප්ලවය යනු කුමක්ද?          මිනිස් සමාජය යනු නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පදනම් කරගත් සාමුහිකත්වයක්  ලෙස […]