සමාජවාදය හා යුද්ධය

February 6, 2017
සමාජවාදය හා යුද්ධය

සමාජවාදය හා යුද්ධය

රුසියානු සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කම්කරු පක්ෂය යුද්ධය කෙරෙහි දක්වන ආකල්පය