සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය.

November 13, 2018
Supporters of the Greek Communist Party shout slogans during an election campaign rally in Athens May 2, 2012. Greece will call a snap election for May 6. REUTERS/John Kolesidis

සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය

අඩංගුව අ.   සමාජවාදී ක්‍රමය විසින් දෙන ලද දායකත්වය ආ. කොමියුනිස්ට් ක්‍රමයේ පහළ අවධිය වන සමාජවාදය […]