සංස්කෘතික මිනිසා සහ සංස්කෘතිය

March 18, 2019

සංස්කෘතික මිනිසා සහ සංස්කෘතිය

මිනිසා හා සතුන් අතර පවතින වෙනස්කම් සමස්තය එක්ව ගත්විට එකී වෙනස වන්නේ සංස්කෘතියයි. මිනිසා සංස්කෘතික සත්වයකියි යන්න […]