වෘත්තිය බොරුකියන්නෝ

March 2, 2020

අධිරාජ්‍යවාදයේ අවියක් වූ ‘ප්‍රචාරණය’

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 23            නූතන ධනවාදී ලෝකයේ ප්‍රචාරණය නැතිවම බැරි දෙයක් […]