විමර්ශන – 2019 ජූනි – ජූලි

June 17, 2019
2019-06-17 14_01_39-1.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

විමර්ශන – 2019 ජූනි – ජූලි

විමර්ශන – 2019 ජූනි – ජූලි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.