විමර්ශන – 2018 සැප්තැම්බර්

September 13, 2018

විමර්ශන – 2018 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන – 2018 සැප්තැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.