විමර්ශන – 2018 ජූනි

June 13, 2018

විමර්ශන – 2018 ජූනි

විමර්ශන – 2018 ජූනි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.