විමර්ශන – 2018 ඔක්තෝබර්

October 13, 2018

විමර්ශන – 2018 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 2018 ඔක්තෝබර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.