විමර්ශන – 2017 මැයි

February 8, 2017

විමර්ශන – 2017 මැයි

විමර්ශන – 2017  මැයි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.