විමර්ශන – 2017 ජනවාරි

February 8, 2017
ජනවාරි

විමර්ශන – 2017 ජනවාරි

විමර්ශන – 2017  ජනවාරි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.