විමර්ශන – 2016 ජූලි

February 8, 2016

විමර්ශන – 2016 ජූලි

විමර්ශන – 2016 ජූලි මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.