විමර්ශන – 2014 දෙසැම්බර්

December 7, 2014

විමර්ශන – 2014 දෙසැම්බර්

විමර්ශන – 2014 දෙසැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.