විමර්ශන – 2013 දෙසැම්බර්

December 4, 2018

විමර්ශන – 2013 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2013 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.