විමර්ශන – 2012 දෙසැම්බර්

December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2012 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධයාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.