විමර්ශන – 2012 ජූලි / අගෝස්තු

December 4, 2018

විමර්ශන – 2012 ජූලි / අගෝස්තු

විමර්ශන 2012 ජූලි / අගෝස්තු (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.