විමර්ශන – 2008 දෙසැම්බර්

November 30, 2018

විමර්ශන – 2008 දෙසැම්බර්

විමර්ශන 2008 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.