විමර්ශන – 1997 ඔක්තෝබර්

November 22, 2018

විමර්ශන – 1997 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන 1997 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න)  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.