විප්ලවාදී පක්ෂය හා වෘත්තීය සමිති

December 1, 2018
Митинг_на_Путиловском_заводе_(1917)

විප්ලවාදී පක්ෂය හා වෘත්තීය සමිති

සමාජවාදී විප්ලවය වෙනුවෙන් ධනපති ක්‍රමය තුල ක්‍රියාත්මක වන, නැතිනම් සමාජවාදයගොඩ නැගීමට කටයුතු කරන නිර්ධන පන්ති විප්ලවවාදී පක්ෂයක් […]