විනිමය අනුපාතය

December 28, 2018
2018-12-28 12_09_35-XE_ USD _ LKR Currency Chart. US Dollar to Sri Lankan Rupee Rates

විනිමය අනුපාතය හා එහි කඩාවැටීම පිළිබඳ විමසා බැලීමක්

මෙය අපට බොහෝ සෙයින් ගැටලූකාරී ප‍්‍රශ්නයකි. අප නිතර අසන්නේ ඩොලරය ඉහළ ගොස් ඇති බව සහ රුපියලේ අගය […]