විනිමය අනුපාතය

December 28, 2018

විනිමය අනුපාතය හා එහි කඩාවැටීම පිළිබඳ විමසා බැලීමක්

මෙය අපට බොහෝ සෙයින් ගැටලූකාරී ප‍්‍රශ්නයකි. අප නිතර අසන්නේ ඩොලරය ඉහළ ගොස් ඇති බව සහ රුපියලේ අගය […]