රෝසා ලක්ෂම්බර්ග්

January 17, 2019

රෝසා ලක්ෂම්බර්ග්

2019 ජනවාරි 15 කියන්නේ රෝසා ලක්ෂම්බර්ග් ඝාතනය වී අවුරුදු 100ක් නිමා වෙන  දිනය යි. ඇත්තට මේ රෝසා […]
January 16, 2019

රෝසා ලක්ෂම්බර්ග් මරා දමා අදට සියවසක් සපුරයි.

Rosa Luxemburg German: [ˈʁoːza ˈlʊksəmbʊʁk] Rozalia Luxenburg 1870 මාර්තු 5 දින පෝලන්තයේ උපත ලැබූ ‌රෝසා ලක්සම්බර්ග්, දේශපාලනය ආරම්භ […]