යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්

February 17, 2017

යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්

සාමාන්‍ය මිනිසෙක් – අසාමාන්‍ය නායකයෙක් ක්ලව්දයා ස්වෙර්ලෝවා පරිවර්තනය – චතුරිකා ජයසේකර සමාජවාදී තරුණ සංගමය