මිනිසුන්ගේ චින්තනය වෙනස් කළ නොහැකිද?

January 22, 2019

මිනිසුන්ගේ චින්තනය වෙනස් කළ නොහැකිද?

සමාජයක් තුළ පැහැදිලිව පෙනෙන සත්‍යයන් පවතිද්දී මිනිසා උමතුවකින් මෙන් අසත්‍යය හා වැරැද්ද වැළඳගෙන කටයුතු කරන්නේ ඇයි? මේ […]