මාක්ස්වාදී විචාරකයෝ

November 7, 2018
5a97e70d-8f77-4d11-bfe8-8df8743b7bb9_r646x418

ඔක්තෝබර් විප්ලවයේ ගමන් මඟ

f7ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ ගමන් මග      2017 ඔක්තෝබරයේදී ශ්‍රේෂ්ඨ ඔක්තෝම්බර විප්ලවයට වසර 100 පිරීම නිමිති කොටගෙන ඔක්තෝබර් […]