මාක්ස්වාදී දර්ශනය හා අධ්‍යාපනය

December 19, 2018

මාක්ස්වාදී දර්ශනය හා අධ්‍යාපනය

         ‘අතීත මිනිස් පරම්පරාවන් හා තත්කාලීන් සමාජය විසින් උකහා ගත් දැනුම ඊලඟ පරම්පරාවට පවරාදීම’ […]