පොයර්බාහ්

November 17, 2018

පොයර්බාහ් ගැන තිසීස (ප්‍රවාද) – Theses on Feuerbach

1      පොයර්බාහ්ගේ (Ludwig Feuerbach) භෞතිකවාදය ඇතුළුව, මෙතෙක් පවතින භෞතිකවාදයේ මූලික අඩුපාඩුව නම්, දේ, සත්භාවය, ඉන්ද්‍රිය ගෝචරතාවය […]