පුවත්පත් නිදහස

October 19, 2018
ධනේෂ්වර ක්‍රමය තුල මාධ්‍ය නිදහස
“පුවත් පත් නිදහස පිරිසිදු ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ ප‍්‍රධාන සටන් පාඨවලින්තවත් එකකි. හොඳ ම මුද්‍රණාල සහ ලොකු ම කඩදාසි තොග […]