ප්‍රාග්ධනය

November 19, 2018
marx

ප්‍රාග්ධනය යනු

       ප්‍රාග්ධනය (Capital) යන වචනය අපේ සමාජයේ නිතර භාවිතා වෙන වචනයකි. එහෙත් බොහෝ විට මෙහි […]