ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය

November 29, 2018
Colourful overlapping silhouettes of hands voting in fabric texture

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යනු

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන අද නොයෙකුත් ආකාරයෙන් සාකච්ඡා කෙරේ. සමාජය තුල ද ඒ අරඹයා  මුල් බැස ගත් […]