ප්‍රකෘතිය වටහා ගැනීමේ මාවත්

February 20, 2020

ප්‍රකෘතිය වටහා ගැනීමේ මාවත්

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 09       මිනිසාගේ දැනුම තුළ විද්‍යාව වෙනුවට මිත්‍යාවත් සත්‍යය වෙනුවට අසත්‍යයත් […]