පසුගාමීත්වය

January 29, 2019
rsz_20170819_bbd001_0

පසුගාමීත්වය යනු….

විවිධ අවස්ථාවල අපි මේ පසුගාමීත්වය යන වචනය භාවිත කරනවා. උදාහරණ වශයෙන් ලංකාව පසුගාමී ධනපති රටක් ලෙස හඳුන්වනවා. […]