පවුල පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි

March 6, 2019
rsz_image-of-period-of-stone-age-for-history

පංති සමාජය පැණ නැගුණු හැටි

ඉතිහාසයේ කතාව -06 මානව සමාජයේ මුල්ම සමාජ ක්‍රමය හෙවත් නිෂ්පාදන මාදිලිය වූ ප්‍රාථමික සාමූහික ක්‍රමය බිඳ වැටෙමින් […]
February 16, 2017
පවුල පෞද්ගලික දේපල-1

පවුල, පෞද්ගලික දේපළ හා රජය ඇති වූ සැටි

ෆ්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස්