පන්ති

November 15, 2018
class

පන්තිය යනු….

        වර්තමාන සමාජය ආර්ථක සම්බන්ධතා මත ප්‍රතිවිරුද්ධ පන්තිවලට බෙදී තිබේ. එහෙත් “කම්කරු පන්තිය” යනු […]