නිෂ්පාදන සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් හා නිෂ්පාදන බලවේගයන්ගේ එකඟතාවයේ නියාමය

June 6, 2019

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූල ධර්ම

හැඳින්වීම දේශපාලනය යනු පංති අතර සබඳතාවය, “රාජ්‍ය” කටයුතු සඳහා සහභාගී වීම, රජය මෙහෙයවීම, රාජ්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ ස්වරූපයන්, කර්තව්‍යයන්, […]