නිෂ්පාදන සම්බන්ධතාවයන්ගෙන් හා නිෂ්පාදන බලවේගයන්ගේ එකඟතාවයේ නියාමය

June 6, 2019

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූල ධර්ම

  හැඳින්වීම දේශපාලනය යනු පංති අතර සබඳතාවය, “රාජ්‍ය” කටයුතු සඳහා සහභාගී වීම, රජය මෙහෙයවීම, රාජ්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ ස්වරූපයන්, […]