නිෂ්පාදන ක්‍රමය ජීවිතයේ හා සමාජ සංවර්ධනයේ පදනම වන්නේ ඇයි?

June 6, 2019

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූල ධර්ම

හැඳින්වීම දේශපාලනය යනු පංති අතර සබඳතාවය, “රාජ්‍ය” කටයුතු සඳහා සහභාගී වීම, රජය මෙහෙයවීම, රාජ්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ ස්වරූපයන්, කර්තව්‍යයන්, […]