දේශපාලනය

November 23, 2018

දේශපාලනය යනු…?

දේශපාලනය යනු පන්තීන් අතර සබඳතාවය වේ ඒ ලෙනින් දේශපාලනයේ සමස්ථ අර්ථය ඉතාමත් සැකවින් කැටිකර දැක් වූ ආකාරයයි. […]