දේශපාලනයේ උපක්‍රම

December 11, 2018
download (1)

දේශපාලනයේ උපක්‍රම, උපාය මාර්ග හා මූලධර්ම

          පංති අර්ථයෙන් වියුක්තව පොදුවේ ගත් විට පවා දේශපාලනයේ දී ජයග්‍රහන සඳහා උපක්‍රම […]