දැනුම

February 20, 2020

දැනුම යනු කුමක්ද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 02            මා දන්නා එකම දෙය මා කිසිවක් නොදන්නා […]
July 23, 2019

දැනුම යනු…

වත්මන් සමාජය තුළ දැනුමට ලැබී ඇත්තේ විශාල වටිනාකමකි. ධනවාදී ලෝකය තුළ උගතුන් හා නූගතුන් ලෙස මිනිසුන් ගොඩවල් […]