දැනුම හා පේටන්ට්

February 24, 2020

දැනුම විකිණිය හැකිද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 15 දැනුම යනු සමස්ත මානව ඉතිහාසය පුරාම මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ එකතු කර ගත් […]