දැනුම යනු

February 20, 2020

දැනුම යනු කුමක්ද?

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 02            මා දන්නා එකම දෙය මා කිසිවක් නොදන්නා […]