ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත

March 21, 2019

යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත හඳුනා ගනිමු

දැනට ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA – Prevention of Terrorism Act) අහෝසි කොට ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත (CTA – […]