ට්‍රොට්ස්කිවාදය

July 22, 2019

ට්‍රොට්ස්කිවාදය – Trotskyism

ට්‍රොට්ස්කිවාදය මාක්ස්වාදි ව්‍යාපාරය තුළ පුද්ගල නම්වලින් හැඳින්වෙන බොහෝ නිර්මාක්ස්වාදී ගුරුකුළයන් අපට මුණ ගැසේ. මාක්ස්වාදයට පෙර මනෝරාජික මාක්ස්වාදයේ […]