ජාතිවාදයෙන් සහ ආගමිිික අන්තවාදයෙන් තොර සමාජයක්!

January 18, 2019
Sri Lanka_religion_Nov 2016

ජාතිවාදයෙන් සහ ආගමිිික අන්තවාදයෙන් තොර සමාජයක්!

ජාතිවාදය හා ආගමික අන්තවාදය සමස්ථ සමාජයම ගිල ගත් පිළිලයකි.  පසුගාමී චින්තනයක් සහිත අශිෂ්ට මිනිසුන් ජාතිවාදය මත පදනම්ව […]