ජාතිවාදයෙන් සහ ආගමිිික අන්තවාදයෙන් තොර සමාජයක්!

January 18, 2019

ජාතිවාදයෙන් සහ ආගමිිික අන්තවාදයෙන් තොර සමාජයක්!

ජාතිවාදය හා ආගමික අන්තවාදය සමස්ථ සමාජයම ගිල ගත් පිළිලයකි.  පසුගාමී චින්තනයක් සහිත අශිෂ්ට මිනිසුන් ජාතිවාදය මත පදනම්ව […]